สมัครเรียนได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ ติดต่อสอบถาม 0 2338 3777
เข้าศึกษาระบบรับตรง


หลักสูตรที่เปิดรับศึกษา


1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


2.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
2.2. อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก
2.3. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยผู้สมัครเรียงลำดับเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรกช่องทางการรับสมัคร

3.1. สมัครด้วยตนเอง ลงทะเบียนเรียน พร้อมการคัดเลือก แบบ "รู้ผลทันที มีที่เรียน" ได้ที่จุด One Stop Service ที่ ชั้นที่ 3 อาคารเนชั่น กม.ที่ 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ แผนที ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียด โทร 02-338 3777
3.2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ เลือกวันนัดหมาย พร้อมเข้ารับการคัดเลือก ได้ทุกวัน คลิกที่นี่ เอกสารที่ต้องมายื่นวันสอบคัดเลือก

4.1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
4.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4.3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
4.4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมงานใบประกาศเกียรติคุณ ใบผ่านการอบรม ใบงานฯลฯ
4.6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ชุด
4.7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ชุด 
4.8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ชุด 
4.9. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ชุด 
*** กรณีประสงค์กู้ยืมกองทุน กยศ.หรือ กรอ. ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
เอกสารของผู้กู้
4.10. แบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ชุด (download คลิ๊ก)
4.11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ จำนวน 2 ชุด
4.12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 2 ชุด 
4.13. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
4.14. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
เอกสารของผู้ปกครอง
4.15. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 2 ชุด
4.16. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 2 ชุด 
4.17. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา จำนวน 1 ชุด
4.18. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 2 ชุด
4.19. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 2 ชุด 
4.20 หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา จำนวน 1 ชุด
เอกสารผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้
4.21 สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้

*หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ กรณีเอกสารไม่ครบสามารถนำมายื่นได้ก่อนวันเปิดภาคเรียนขั้นตอนการสอบคัดเลือก

5.1 สอบวัดความถนัด
5.2 สอบสัมภาษณ์
*หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครและคัดเลือก กรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนรับ 
เกณฑ์การคัดเลือก

6.1. พิจารณาจากผลการสอบวัดความถนัด
6.2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ในวันคัดเลือก 
6.3. พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยก่อนสำเร็จการศึกษา
6.4. พิจารณาจากความสามารถพิเศษของผู้สมัครเข้าศึกษา
6.5. พิจารณาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างเป็นนักเรียน 

*หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องทำการทดสอบ* ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มเรียนในวันรายงานตัว
การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

7.1. นักเรียนที่ได้การคัดเลือก ต้องทำการจองสิทธ์ จำนวน 3,000 บาท ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด         
7.2. สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
7.3. หากไม่ติดต่อลงทะเบียนเรียนภายในวันและเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยขอไม่คืนเงินจองสิทธิ์ดังกล่าว
วิธีการชำระเงินจองสิทธิ์และลงทะเบียน 
สามารถดาวน์โหลด Bill Payment ได้ที่นี่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) สามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2338-3950 / 0-2338-3777

*** ค่าจองสิทธิ์ไม่นำมารวมในค่าเล่าเรียน


2012 NTU. All Rights Reserved.