สมัครเรียนได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ ติดต่อสอบถาม 0 2338 3777
ทุนการศึกษา

ศูนย์บางนา

1. ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภาษาอังกฤษ (100% ตลอดหลักสูตร)
   จำนวน 3 ทุน (คัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว)
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และผ่านการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
- กำหนดรับสมัคร วันนี้ – 30 มกราคม 2559
- สอบคัดเลือก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 3 มีนาคม 2559

2. ทุนเรียนดี
คุณสมบัติ
2.1 ทุนเรียนดี 100%
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)* 3.50 – 4.00
เงื่อนไข นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทุนเรียนดี 50%
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)* 3.25 – 3.49
เงื่อนไข นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.25 ทุกภาคการศึกษา
2.3 ทุนเรียนดี 20%
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)* 3.00 – 3.24
เงื่อนไข นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษา


3. ทุนเด็กดีมีที่เรียน (20% ตลอดหลักสูตร)
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม
- เป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
- มีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน


4. ทุนความสามารถพิเศษ (50% ตลอดหลักสูตร) จำนวน 10 ทุน
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี, ด้านศิลปะ, ด้านวัฒนธรรม, ด้านกีฬา ด้านการพูด และด้านอื่นๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา
- ผู้ขอรับทุนจะต้องสมัครผ่านจดหมายขอรับทุนจากทางโรงเรียนเท่านั้น และต้องผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงาน


หมายเหตุ:
*เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) คิด 5 เทอม ตั้งแต่ ม.4 เทอม1 – ม.6 เทอม 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02-338 3777

>>>สมัครรับทุนการศึกษา<<<
2012 NTU. All Rights Reserved.