ไทย English      
  คณะนิเทศศาสตร์
  Faculty Of Communication Arts
Follow Me on  
   
 
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty Of Communication Arts
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty Of Communication Arts
 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่..หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2559

Share  
   
   
   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรที่เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ รองรับพลวัตของสื่อในยุคการหลวมรวมของสื่อ (Media Convergence) เน้นทักษะการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมืออาชีพ เรียนได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และ ศูนย์เนชั่นบางนา กับหลักสูตรและคณาจารย์ชุดเดียวกัน มีคอร์สบูรณาการการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรมืออาชีพตัวจริง สถานที่จริง ที่เครือเนชั่น บางนา  
   
ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Comminication Arts
 
 
ชื่อปริญญา


 
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Comm. Arts.
 
   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต  
   
   
คุณสมบัติผู้สมัครการศึกษาโดยระบบรับตรง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยผู้สมัครเรียงลำดับเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
 
   
เกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครโดยระบบรับตรง
 • พิจารณาผลการทดสอบ/สัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  - แบบทดสอบความถนัด
  - สอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยก่อนสำเร็จการศึกษา
 • พิจารณาจากความสามารถพิเศษของผู้สมัครเข้าศึกษา
 • พิจารณาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างเป็นนักเรียน
 
   
การรับสมัครเข้าคณะนิเทศศาสตร์โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
 • GPAX 20%
 • O – NET 30%
 • GAT/PAT ศึกษาตามคู่มือ
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่หลากหลายอาชีพ เช่น ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ผู้บริหารองค์กรสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษาองค์กรสื่อสมัยใหม่ นักวางแผนสื่อสารการตลาด อาจารย์ เป็นต้น
 
 
   
 
   
เอกสารประกอบการรับสมัคร  
   
 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมงานใบประกาศเกียรติคุณ ใบผ่านการอบรม ใบงานฯลฯ

  กรณีประสงค์กู้ยืมกองทุน กยศ. ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  เอกสารของผู้กู้
 7. แบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ชุด
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ จำนวน 2 ชุด
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 2 ชุด
 10. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด

  เอกสารของผู้ปกครอง
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 2 ชุด
 12. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 2 ชุด
 13. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา จำนวน 1 ชุด
 14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 2 ชุด
 15. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 2 ชุด
 16. หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา จำนวน 1 ชุด
 17. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 18. เอกสารผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้
 19. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองราย
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 05 482 0099 (มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง)  ศูนย์เนชั่นบางนา (02 338 3777)  

 

 
 
       
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.