ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ : MBA

มหาวิทยาลัยเนชั่น พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการผลิตบัณฑิตที่สามารถถ่ายโอนความรู้ฯ คือ "ผลิตบัณฑิตเชิงสร้างสรรค์
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผลงานวิจัย ทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม
ถ่ายโอนความรู้ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคม ภายใต้แนวปฏิบัติตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสทางการศึกษาขั้นสูงจาก "ผู้บริหาร" ให้เป็น "นักบริหารมืออาชีพ" ที่เก่งและดี อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้นำไปบูรณาการทางความคิด สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ด้วยหลัการ ทางวิชาการอย่างสมเหตุสมผลและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ
มีวิสัยทัศน์ ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัย อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมให้สามารถ
นำองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

ความสำคัญ

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของการบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีทันสมัยผสานกับองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ร่วมกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสุตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจให้เป็น "นักบริหารมืออาชีพด้านการจัดการธุรกิจ"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นบุคลากรระดับนักบริหารมืออาชีพ
2. เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆได้ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างผู้นำที่มีความเชียวชาญ และมีจรรยาบรรณทางด้านธุรกิจต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการณ์ไกลเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
4.เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ลึกซื้ง ด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ให้ก้าวทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ พร้อมได้รับ แนวคำบรรยายและการวิเคราะห์ โดยตรงจากมืออาชีพที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
huluhub.com
seks filmi izle