ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

          ศูนย์เนชั่นบางนา มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแบบทั้งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2554 คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และได้รับทราบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชน และงานด้านบริหารจัดการ ในหลักการ “เรียนรู้กับมืออาชีพและได้ลงมือปฎิบัติจริง” จากสถานการณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และเป็นการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ. 2554 ในระยะเริ่มแรก ศูนย์เนชั่นบางนา ในเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยได้ใช้อาคารเนชั่นบางนาชั้น 27 เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับกับจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งในปีแรกมีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก

ปี พ.ศ. 2555 ศูนย์เนชั่นบางนา ได้ขออนุมติสภามหาวิทยาลัยขอเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ โดยขอเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอนให้รองรับการขยายตัว ทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่ให้บริการด้านกิจกรรมนักศึกษา และให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและนักศึกษา โดยได้ย้ายสถานที่ของศูนย์ฯ มาเป็นอาคารเนชั่น 1 ซึ่งเป็นอาคารในบริเวณที่ตั้งของกลุ่มอาคารในเครือของเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป และเป็นอาคารแยกอิสระ 11 ชั้น โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่อาคารทั้งหลัง 6 ชั้นเพื่อรองรับการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์ฯ

ปี พ.ศ.2556 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับทราบหลักสูตร “ผ่าน” การประเมินหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป พร้อมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ได้รับทราบหลักสูตร “ผ่าน” การประเมินหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และได้ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอนให้รองรับการขยายตัว ทั้งด้านห้องเรียน พื้นที่ให้บริการด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและนักศึกษา จากจำนวน 6 ชั้น เป็น 8 ชั้น เพื่อการพัฒนาเรียนการสอนและคุณภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

ปี พ.ศ. 2557 ศูนย์เนชั่นบางนา ได้ขออนุมติสภามหาวิทยาลัยขอเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตรในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โดยขอเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกับบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสาระสำคัญที่จะร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนและงานด้านบริหาร พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอนให้รองรับการขยายตัว ทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่ให้บริการด้านกิจกรรมนักศึกษา ห้องพักอาจารย์ และสำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและนักศึกษา จากจำนวน 8 ชั้น เป็น 11 ชั้น เพื่อการพัฒนาเรียนการสอนและคุณภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

 
 
 
 
huluhub.com
seks filmi izle