ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักสภามหาวิทยาลัย
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. คุณเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงณวุฒิ
3. คุณฉัททวุฒิ พีชผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. คุณดวงกมล โชตะนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. คุณพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. คุณสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี

 

 

 

 

 
 
 
http://www.nation.ac.th/
Statistics
Start : 2013-11-14
 Today
240
 Yesterday
393
 This Month
7,520
 Last Month
7,520
 This Year
23,245
 Last Year
93,285