ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักสภามหาวิทยาลัย
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

 

1. คุณเสริมสิน สมะลาภา          นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงณวุฒิ
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. คุณดวงกมล โชตะนา             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. คุณพนา จันทรวิโรจน์             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. คุณสุพจน์ เพียรศิริ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. คุณสิริชาย  ชนานำ              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

14. อาจารย์เอกรินทร์  วิบูลย์ตั้งมั่น   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้แทนคณาจารย์)

 

 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี
 

 

 

 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ.1172/2558 ลว. 19 สิงหาคม 2558 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 

อัพเดทข้อมูล 30 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
huluhub.com
seks filmi izle