ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง เอกสาร/คู่มือ
หลักสูตร ติดต่อ กฎ/ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎ/ระเบียบ

 พระราชบัญญัติ

 

กฎกระทรวง              

  ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

 ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 

 ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  

  

 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
                         สถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559  
                                         (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2554  
                                                  นอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552

        

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    

 ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    
                                                                   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
   ::::: แนวทาง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   ::::: หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                           (ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปี ของสถาบัน
                                                                  ในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                    ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  

 

 
 
 
http://www.nation.ac.th/
Statistics
Start : 2013-11-14
 Today
42
 Yesterday
191
 This Month
3,794
 Last Month
1,621
 This Year
14,914
 Last Year
93,285