ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
Office Of Registrar And Evaluation
Department
film izle indir
 
 
Featured Videos
 
 
History Personnal Function Structure Activity
Downloads Contact
Nation Univerity

"รู้จักมหาวิทยาลัยโยนก" มหาวิทยาลัยโยนกได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาก "วิทยาลัยโยนก" เป็น "มหาวิทยาลัยโยนก" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เหตุการณ์ที่สำคัญนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่ากว่า 20 ปีที่สถานศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยโยนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมอย่างมากมาย ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทำงานหนัก ทั้งในด้านการเรียนที่มีหลักวิชา และ ประยุกต์แนวคิดไปใช้กับกิจกรรมต่างๆให้มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยโยนกยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาทั้งหอสมุด หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษาที่ทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 

 
 
 
 
huluhub.com
seks filmi izle