ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด ติดต่อ บุคลากร ผลงานหรือกิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาการ มีวิสัยทัศน์คือ "มุ่งสร้างเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน" มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และบริการหน่วยงานทุกระดับในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ดูแลเครื่องบริการให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการตลอดเวลา ดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่ายแบบใช้สาย ดูแลบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทั้งแบบใช้ภายในและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2532 มีชื่อเดิมว่าศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยความริเริ่มของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยโยนก และมีการเปลี่ยนชื่อในปีพ.ศ.2538 เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT = Center of Information Technology) ในสังกัดสำนักอธิการ โดยมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกทะเบียนและวัดผล เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเป็นแบบไม่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย ยังมีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนไม่เอื้อต่อผู้บริหารในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

ปีพ.ศ.2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITC = Computer and Information Technology Center) โอนย้ายไปสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และในปีพ.ศ.2545 ได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และเป็นฝ่ายหนึ่งภายในคณะโดยใช้ชื่อว่า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผลของการย้ายทั้ง 2 ครั้งเป็นเพราะย้ายตามหัวหน้างานคือ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

ปีพ.ศ.2545 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายที่สำคัญ คือเปลี่ยนการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ภายนอกเข้ากับระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของทบวงมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็น 128 Kbps

ปี พ.ศ.2546 ดำเนินการเชื่อมทั้งแปดอาคารเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันผ่านสายไฟเบอร์ออพติก และเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศเป็น 256 Kbps และต่างประเทศเป็น 128 Kbps และมีการเชื่อมต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ห้องเข้าสู่ระบบเครือข่าย

ปีพ.ศ.2547 ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณจำนวน 13 จุด ได้แก่ 1)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 2)บริเวณโถงเสานัก 3)ชั้นหนึ่งออาคารดร.เทียมฯ 4)ชั้นสองอาคารคณะนิเทศฯ 5)ห้องสมุดอาคารเอนกประสงค์ 6)หอพัก1ชั้น1 7)หอพัก1ชั้น2 8)หอพัก1ชั้น3 9)หอพัก2ชั้น1 10)หอพัก2ชั้น2 11)หอพัก2ชั้น3 12)บ้านพักอธิการบดี และ 13)สำนักอธิการ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT = Information and Communication Technology Center)

ปีพ.ศ.2550 ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โดยยกพื้นวางระบบเครือข่าย กั้นห้องทำงาน ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 30 เครื่อง โดยความคิดริเริ่มของ นายสันติ บางอ้อ ท่านอธิการบดี ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยโยนกมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทคอมลิงค์ และเพิ่มจุดเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless LAN) รวมจำนวน 39 จุดครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 Mbps และเปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักเป็น นางสาวชารินี ไชยชนะ

ปีพ.ศ.2551 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (OIT = Office of Information Technology) ย้ายไปสังกัดสำนักอธิการ และรับโปรแกรมเมอร์คือ นายธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ มาทำหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงาน และจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับนักศึกษา

ปีพ.ศ.2552 เดือนพฤษภาคม ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ รับตำแหน่งหัวหน้างาน และทีมงานประกอบด้วย นายอนุชิต ยอดใจยา นายธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ และนายอรรถชัย เตชะสาย โดยเริ่มดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยโยนก เป็นปีแรกที่เริ่มเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบอินทราเน็ตเชิงบูรณาการ และเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์โดยวิธีเอาท์ซอร์ท (Outsource) จากบริษัท StartUp Design & Network จำกัด

ปีพ.ศ.2553 เดือนพฤษภาคม ได้กำหนดจัดตั้ง “ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์” โดยตั้งอยู่ ณ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 3 โดยให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นจำนวน 10 เครื่อง บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และบริการห้องประชุมกลุ่มย่อยแก่คณะวิชา และนักศึกษา เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553

ปีพ.ศ.2554 เดือนพฤษภาคม เครือเนชั่นกรุ๊ปจัดทรัพยากรและทีมงานที่ชำนาญเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 โดยการพัฒนาสามารถสรุปได้ดังนี้ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/สร้างใหม่ทำให้มีห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์รวม 7 ห้อง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 190 เครื่อง ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทนที่ชำรุดจำนวน 12 จุด เปลี่ยน Switch ตัวหลักให้เป็นเครือข่ายระดับ Gigabit ทั้งหมด ติดตั้ง Firewall และกำหนด VLAN ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ปรับปรุงห้องเครื่องบริการให้มีความปลอดภัย และบำรุงรักษาได้ง่าย เพิ่มความเร็ววงจรเช่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ความเร็ว 20/5 Mbps และเพิ่มวงจรเช่าเครือข่ายอีก 1 วงจร เพื่อใช้กับงานวิดีโอคอนเฟอเรนท์เชื่อมต่อไปยังอาคารเนชั่น กรุงเทพฯ ความเร็ว 5 Mbps ซึ่งบริการโดยบริษัท United Information Highway Co., Ltd. ให้บริการอีเมลแก่บุคลากรผ่านโดเมนเนม nation-u.com อาทิ name@nation-u.com และเปิดระบบบันทึกข้อมูลการจราจรของผู้ใช้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2554