ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
ประวัติ

          สำนักการสื่อสารองค์กร และการตลาด เดิมมีชื่อว่า “สำนักประชาสัมพันธ์และสำนักงานรณรงค์รับนักศึกษาและจัดหาทุน” ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๑ อาคารบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการรณรงค์รับนักศึกษาใหม่ประจำปี งานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์และสำนักรณรงค์รับนักศึกษาและทุนการศึกษาเป็น สำนักประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา มีหน้าที่ในการให้บริการเพื่อให้สถาบันเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร กิจกรรมที่มีต่อสังคมอะไรบ้าง ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่สถาบัน รวมไปถึงการรณรงค์รับนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและกำหนดขอบข่ายหน้าที่ที่ชัดเจน โดยแยกเป็นสำนักรับนักศึกษา สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรโดยต่างมีผู้บริหารรับผิดชอบ แต่มีพันธกิจที่จะต้องรับผิดชอบในการบูรณาการ และสนับสนุนกันในการรับนักศึกษา

          ในปี พ.ศ.2552 ได้มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมระหว่างงานรับนักศึกษา และงานประชาสัมพันธ์  เข้าไว้เป็นงานเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร  ต่อมาในปี 2555 ได้รับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น สำนักการสื่อสารองค์กร และการตลาด และปี 2558 ได้รับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
http://www.nation.ac.th/
Statistics
Start : 2013-11-14
 Today
196
 Yesterday
661
 This Month
9,266
 Last Month
5,700
 This Year
24,465
 Last Year
93,285