ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักวิชาการ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมา :

               สำนักวิชาการ วิทยาลัยโยนกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2531 โดยมีที่ทำการอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียนรวมและศูนย์วิทยาการ วิทยาเขตศรีปงชัย

 • พ.ศ. 2533 ได้ย้ายจาก วิทยาเขตศรีปงชัย ไปอยู่วิทยาเขตดอยพระบาท โดยมีพื้นที่ทำการอยู่ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
 • พ.ศ. 2544 ได้ยุบรวมสำนักรับนักศึกษาและทุนการศึกษาในส่วนงานกองทุนเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา สำนักเลขานุการฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนฯ เข้าด้วยกัน เป็นสำนักวิชาการ โดยการบริหารงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. งานสำนักงานเลขานุการ ทำการอยู่ที่ชั้น 3 ฝ่ายวิชาการ 2. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาทำการอยู่ที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา
  3. งานทะเบียนและหลักสูตรการเรียนการสอน ทำการอยู่ที่ห้องสำนักทะเบียนเดิม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา
 • พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดโครงสร้างของฝ่ายวิชาการใหม่ โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1. สำนักเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
  2. สำนักทะเบียนฯ ดูแลงานเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
  การจัดการเรียนการสอน การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
  3. สำนักวิชาการ ดูแลงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาจารย์
  และนักศึกษาวิทยาทัณฑ์
 • พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับบทบาทและภารกิจ ของสำนักวิชาการเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สำนักวิชาการ ดูแลงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์ ทำการอยู่ที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา
 • พ.ศ.2549 วิทยาลัยโยนก ได้รับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นมหาวิทยาลัยโยนก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549
  พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ ของสำนักวิชาการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทและภารกิจ 3 ด้าน คือ กำกับ ติดตาม ดูแล คณะ/สาขาวิชา ให้มีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

*******************