fbpx
Image

หลักสูตร

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
Image

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) สาขาบริหารการศึกษา “สร้างคุณให้เป็นผู้บริหาร ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ ASEAN ”

กำหนดการ

   รับสมัคร                         ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2562

   วันสอบคัดเลือก              วันที่ 10 สิงหาคม 2562

   ประกาศผลสอบ              วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

   รายงานตัว-ลงทะเบียน    วันที่ 10-13  สิงหาคม 2562

   วันปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ 17 สิงหาคม 2562

   วันเปิดภาคเรียน               วันที่ 18 สิงหาคม 2562

 เอกสารประกอบการสมัคร

-  ใบสมัคร  (สามารถดาวโหลด www.nation.ac.th)

-  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

-  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาปริญญาบัตร สำเนารายงานผลการเรียน(Transcript)ระดับปริญญาบัณฑิต อย่างละ 1 ชุด

 เวลาเรียน

   เรียน วันเสาร์-อาทิตย์    เวลา 09.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานความรู้และปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาที่คุรุสภากำหนด

ค่าเล่าเรียน(เหมาจ่าย)  160,000 บาท  เรียน 2 ปี (4 เทอม)

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนทุกท่านได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 20% ตลอดหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร. 054-820099, 054 265170–6 ต่อ 161

ศรีสุดา เทพแปง โทร.090-5196634 
E-mail address : srisuda_the@nation.ac.th

ดาวโหลดใบสมัคร
http://it.nation.ac.th/download/Appication%20form%20MEd.docx