fbpx

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(M.Ed.)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education (Educational Administration)
Image

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา

        มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับปัญญาและความรู้  ดังปรัชญาที่ว่า “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” หลักสูตรจึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้  สามารถบูรณาการทั้งทักษะด้านวิชาการ  ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านวิชาชีวิต  ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร  พร้อมเป็นผู้นำทางการศึกษาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

 • ความสำคัญของหลักสูตร

       สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่ง  นอกจากนี้ในมาตรา 53  ได้กำหนดให้องค์การวิชาชีพครูมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรจากการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9  กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเนชั่นจึงได้ผลิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพของคุรุสภา

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ  และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  สังคมโลก  และเป็นผู้มีความรอบรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพและทักษะชีวิต  ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม  และเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีและเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับชีวิตในมิติต่าง ๆ  ด้านสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประชาคมภูมิภาคอาเซียน  และประชาคมโลก
 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเห็นคุณค่าในกระบวนการวิจัย  มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการวิจัยสามารถคิดวางแผนเชิงนโยบาย  และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์
Image
Image
Image

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 3. ผ่านการคัดเลือกโดยการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากำหนด
 4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559


ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
                                     

หลักสูตร

1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก (2) จำนวน              42      หน่วยกิต
 • แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)               42      หน่วยกิต

 2  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง

หมวดวิชา/ รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แผน  ก  แบบ  ก 2

แผน  ข

1.  หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

2.  หมวดวิชาเอก

   2.1  วิชาเอกบังคับ

   2.2  วิชาเอกเลือก

   2.3  วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

6  หน่วยกิต

(24  หน่วยกิต)

15  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

3  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

(30  หน่วยกิต)

15  หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

3  หน่วยกิต

3.  วิทยานิพนธ์

12  หน่วยกิต

-

4.  การค้นคว้าอิสระ

-

6  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42  หน่วยกิต

42  หน่วยกิต

1.หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  แผน ก  แบบ ก 2  และ  แผน ข  (6 หน่วยกิต)

 1. EDUA 511 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศไทยและสังคมโลก3(3-0-6)
 2. EDUA 512 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)                  

2.หมวดวิชาเอกบังคับ  แผน ก  แบบ  ก 2  และ  แผน ข   (15 หน่วยกิต) 

 1. EDUA 521 หลักการบริหารและการจัดองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6)
 2. EDUA 522 ผู้นำทางการศึกษายุคใหม่ 3(3-0-6)          
 3. EDUA 523 การบริหารการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6)
 4. EDUA 524 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 3(3-0-6)
 5. EDUA 581 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)          

3.หมวดวิชาเอกเลือก แผน ก  แบบ  ก 2 6 หน่วยกิต  และแผน ข    (12 หน่วยกิต) 

 1. EDUA 531 การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6)
 2. EDUA 532 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักเรียน 3(3-0-6)
 3. EDUA 533 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)  
 4. EDUA 534 การนิเทศการศึกษา 3(3-0-6)
 5. EDUA 541 การบริหารการเงินและพัสดุ 3(3-0-6)
 6. EDUA 542 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 3(3-0-6)
 7. EDUA 543 นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
 8. EDUA 544 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3(3-0-6)
 9. EDUA 551 กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
 10. EDUA 552 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
 11. EDUA 553 การประเมินโครงการ 3(3-0-6)
 12. EDUA 554 การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(0-9-9)
 13. EDUA 555 การวิจัยองค์กร 3(0-9-9)                  

4.ฝึกงาน

    EDUA 591      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร         3(0-9-9)

5.การค้นคว้าอิสระ   แผน  ข

    EDUA 589      การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต

6.วิทยานิพนธ์        แผน  ก  แบบ  ก 2

    EDUA 599       วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต

Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official