fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision
ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • อาจารย์ประจำสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
 • สาขาเคมี
 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขากายวิภาคศาสตร์
 • สาขาสรีรวิทยา
 • สาขาพยาธิวิทยา

     คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเคมี / สาขาชีววิทยา / สาขาจุลชีววิทยา / สาขากายวิภาคศาสตร์ / สาขาสรีรวิทยา / สาขาพยาธิวิทยา

 

 • อาจารย์ประจำสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา
 • สาขาเคมีคลินิก
 • สาขาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก
 • สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

     คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเคมีคลินิก / สาขาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก/ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก/ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

 

 

 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

     คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี / สาขาชีววิทยา / สาขาจุลชีววิทยา

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติของผู้สมัคร (Resume)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาใบรับรองวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

   


  ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่  

    ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น

  ๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

  ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒