fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

    ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

          เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำ    

             ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

     ๑.    อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

      ๑.๑ คุณสมบัติ ดังนี้

 •  เพศชาย / หญิง
 • มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่า ทางทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก / สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์/ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก / สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า/ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน/ สาขาวิชาปริทันตวิทยา/ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข/ สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม

            ๑.๒  เงื่อนไขในการสมัครผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ

       เป็นจริง  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่

       ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ

       การบรรจุและแต่งตั้ง และการได้รับการคัดเลือกเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

๑.๓  กําหนดวัน เวลา ในการคัดเลือกตามกําหนดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๑.๔  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยได้รับเงินเดือนตาม

       คุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official