fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ โดยอ.นิฤมล หิรัญวิจัตรภรณ์ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับคณะวิชาต่างๆของม.เนชั่น เพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ควบคู่บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การสื่อสารการตลาดและการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น