fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ โดยอ.นิฤมล หิรัญวิจัตรภรณ์ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับคณะวิชาต่างๆของม.เนชั่น เพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ควบคู่บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การสื่อสารการตลาดและการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา