fbpx

คืบหน้าไปแล้วกว่า 30% กับงานวิจัย เรื่อง ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลำปางรองรับโครงการ Smart Farmer โดยอ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และคณะผู้วิจัย โดยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น