fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ออกบริการวิชาการทำกิจกรรมแก่สังคมเยาวชน ในวโรกาสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมเยาวชนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be number one จังหวัดลำปาง ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา