fbpx

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4902 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานสาธารณสุข  โดยมี อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัชลำปาง เป็นวิทยาบรรยาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคคลิกภาพและการสื่อสารในงานสาธารณสุข ให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้