fbpx

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. นำโดยอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม และอาจารย์ ดร.พัทธนันท์ พุดหล้า นำนิสิตสาธาณรสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ4 จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและทีมประคับประคองโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง