fbpx

เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณาจารย์และนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม "ข่วงหลวงเวียงละกอน" ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองเก่า 1,300 ปี๋ ฮีตฮอยคนดี ของดีตี้ลำปางเมือง 3 ยุค ซึ่งในกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมออกกิจกรรมตรวจสุขภาพ และการตอกเส้น ให้แก่ผู้ที่สนใจภายในงาน