fbpx

เมื่อวันที่ 15 กันายน 2564 ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาบ้านสามขา โดยมี ดร.พัฒนา นาคทอง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจงทีมงานในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์