fbpx

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม และคณะทำงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพฯ บ้านสามขา ครั้งที่ 1 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน และนักเรียน รร.บ้านสามขา ณ สวนสวนสมุนไพร บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็น 1 ในกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยชุมชนภาคเหนือ