fbpx

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้