fbpx

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์อ.สุชารัตน์ วงศ์ษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการออกกำลังกายให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้