fbpx

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าสา'สุข ปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ ดร.วิทญา ตันอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การ SWOT และ Balanced Scorecard (BSC) ให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการลงฝึกปฏิบัติในชุมชน