fbpx

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4201 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพสาธารณสุข เสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์จาก รพ.มะเร็งลำปาง ศิษย์เก่า เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้