fbpx

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการดูแลพัฒนานิสิตสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ" สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยมี อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม ได้เข้าร่วมเสาวนา "เรื่องเล่า เหล่าที่ปรึกษา: บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต"