fbpx

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณบดี คณาจารย์ และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนิสิตปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564) ผ่านระบบออนไลน์ "Yealink" ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา ในโอกาสนี้ ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวปัจฉิมโอวาท ให้แก่นิสิตในครั้งนี้