fbpx

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาล ปีการศึกษา 2564 โดยช่วงเช้ามีวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง ได้แก่คุณจินดามณี กาวิลเครือ และคุณกนกพร โพทวี เป็นวิทยากรให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และช่วงบ่ายมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ได้แก่คุณจินตนา เรนทอง และคุณกชกร หน้าขาว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การล้างแผล การเย็บแผล การตัดไหม และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดตรวจ ATK ให้แก่นิสิตในครั้งนี้