fbpx

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระกับหลักคณะ ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง                ประธานกรรมการ
ดร.มธุรส  ชลามาตร์                                     กรรมการ
อาจารย์อดิศักดิ์  จำปาทอง                            กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์                               กรรมการ
คุณกาญจนา  ศรีชัยตัน                                 เลขานุการ

ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับ "ดี" คะแนนเฉลี่ย 3.86