ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
มหาวิทยาลัยเนชั่น : เรียนกับมืออาชีพ จบอย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 
 
                    
 
Calendar of Events
2018-11-23
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (รหัส60)
2018-09-17
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (รหัส 60)
2018-09-03
วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (รหัส 60)
2018-08-20
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ครั้งที่ 2 (รหัส 60)
2018-08-17
วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
2018-08-16
วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
2018-07-22
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
2018-07-16
วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
2018-07-15
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 3 รหัส 60
2018-07-01
วันลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 3 รหัส 60
2018-06-30
วันสุดท้ายของการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ,อาจารย์ผู้สอน และคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 3
2018-06-16
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ,อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 3
2018-04-16
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
2018-04-12
วันหยุดประจำปี วันสงกรานต์
2018-04-07
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
2018-04-06
วันหยุดประจำปี วันจักรี
       
 
News

              

       
 
Faculty Activities