หลักสูตรที่เปิด


1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. สามารถแบ่งเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) จำนวน 2 ชุด
6. ใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 5 ชุด

*หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ กรณีเอกสารไม่ครบสามารถนำมายื่นได้ก่อนวันเปิดภาคเรียนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา


1. พิจารณาจากใบสมัคร ผลการศึกษา และหรือผลงานวิชาการ ประสบการณ์ และใบรับรองผู้สมัคร
2. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดช่องทางการรับสมัคร


1. สมัครด้วยตนเอง สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด (ชั้น 1) อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร.054-820099,054-265170 โทรสาร. 054-265184
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ระยะเวลาในการศึกษา


หลักสูตรปริญญาโท 1 ปี 6 เดือน

2012 NTU. All Rights Reserved.