ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น รวมใจเป็นหนึ่ง “รวมพลังแห่งความภักดี”ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 มหาวิทยาลัยเนชั่นรวมใจเป็นหนึ่ง “รวมพลังแห่งความภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ และแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น รวมใจเป็นหนึ่ง “รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยใจ ทำสมาธิ อธิษฐาน ตามหลักศาสนาแต่ละศาสนา ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ และแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ขอนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง ๗0 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ วาระนี้ ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจา ถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา จึงขอตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณ แทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จะซื่อตรงจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุน ให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศ ด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวไทย

                ข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป

                ข้าพระพุทธเจ้า ขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศต่อไป

                ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจวาจา ว่าจะประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น

                

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
2016-11-07
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
 
 
http://www.nation.ac.th/
Statistics
Start : 2013-11-14
 Today
196
 Yesterday
661
 This Month
9,266
 Last Month
5,700
 This Year
24,465
 Last Year
93,285