ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ข่าวมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
นักศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น รับทุนการประชุมวิชาการ
          นักศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น รับทุนการประชุมวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ โครงการ: Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and  Fukui University of Technology ในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2558       ณ Fukui University of Technology, Fukui Prefecture 910 – 0028, JAPAN
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น (Fukui University of Technology) ทางด้านแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีการประชุมทางวิชาการ (Joint Symposium) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น และกำหนดสนับสนุนทุนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม

ในโครงการ: Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and  Fukui University of Technology โดยมีหัวข้อการประชุม 4.1) Work shop on the Science and Technology to Fukui and Lampang Regional Products.(Papers; Echizen – woven cloth (cotton, silk)/Ceramics/Bamboo product etc. 4.2) Joint Symposium Presentation on the Application and use of the Special Regional products based on 4.1 4.3) Discussion and Conclusion : Paper report based on 4.1, 4.2 including proposed themes/issues for the next Workshop

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามหาวิทยาลัยเนชั่น ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา นักวิจัยหรืออาจารย์ผู้สนใจเขียนข้อเสนอแนวทางการเข้าร่วมประชุมประเด็นที่กำหนดในหัวข้อการประชุมตามประเด็นที่กำหนดในข้อ 4 : หัวข้อการประชุมตาม 4.1, 4.2 และ 4.3 แสดงถึงแนวคิด (Concept) หรือแนวทาง (Approach) ในการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นหรือที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น แนวคิดในการประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษสา ผ้าทอมือ ผ้าทอน้ำแร่ ความหมายและประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หรือญี่ปุ่น) และภาพประกอบ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการผู้สมัครรับทุน โดยพิจารณาจาก แนวคิด/แนวทาง ทางวิชาการที่สัมพันธ์กับหัวข้อ ประเด็นที่จะเข้าร่วมการประชุม ความสามารถทางด้านการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม (Cultural Communication) และการแสดงออกถึงลักษณะด้านจิตบริการ (Service Mind) และความสามารถที่เข้าร่วมการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และคณาจารย์ ที่ได้รับทุนฯ คือนายฐิตินันท์ ดำรงสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2, นางสาว กมลชนก บุญโสรส คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด บางนา ชั้นปีที่ 2, นายไอลวินทร์ ไชยพุฒ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, นางสาวอารียา สุวัณกีฏ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, นางสาวเอมอร เพชรบูรณ์ปี้ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และอาจาร์ยเมธัส ชูเวธ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลักษณะทุนเป็นทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ค่าที่พักและอาหาร เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น Fukui University of Technology) ภายใต้ โครงการ: Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and  Fukui University of Technology ในครั้งนี้  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
2016-11-07
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2016-11-04
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ