เชิญส่งบทความ

วันที่ที่สำคัญ

หัวข้อการประชุม

การลงทะเบียน

สถานที่

คณะกรรมการ

กำหนดการ

ดาวน์โหลด

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่พัก

การเดินทาง

ติดต่อ

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: http://www.meditechsolution.com/images/img_news_bkkbiznews_1.png

 

Description: Description: Description: Description: Description: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn1/41800_291155398585_6855154_n.jpg

 

THAI

ENGLISH
Download : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

หลักการและเหตุผล

พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกหลายประการที่เป็นความท้าทาย อันเป็นผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการอุดมศึกษาไทย อาทิ การบริการการศึกษาข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายนักวิชาการ นักศึกษา และบัณฑิต  อีกทั้ง ผลต่อเนื่องจากการรวมกลุ่มของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศในการแข่งขันการพัฒนาทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

 

มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


poster


invitation letter

 

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดให้มีโครงการ “ประชุมวิชาการนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ” ภายใต้กรอบ (Theme) “LAMPANG U-TOWN _LAMPANG _Gateway to ASEAN 2020"  ให้เป็นเวทีประชุมวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างฐานกำลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ต่อไป

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาประเทศ 

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดลำปางเป็นนครแห่งการศึกษา “LAMPANG U - TOWN LAMPANG Gateway to ASEAN 2020”

 

กำหนดการ

15 ธันวาคม 2556       วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา

20 ธันวาคม 2556       ประกาศผลการพิจารณาบทความ

3 มกราคม 2557 ก่อน 12.00น.       วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์
- รูปแบบเอกสารบทความที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ลำปาง
- แฟ้มบทความ ที่ E - Mail : srisuda_the@nation.ac.th

20 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 กำหนดการลงทะเบียน

24 – 26 มกราคม 2557 Nation University Conference

 

ติดต่อ 

Dr. Sujira Hapol, NTC Academic sub-committee
Nation University
444 Vajiravud Damnoeon Road, Prabaht, Muang, Lampang province 52000, Thailand
E-mail : ntc2014@nation.ac.th
Phone: (66 54) 265-170 ext.150
Fax: (66 54) 265-184
Website: http://www.nation.ac.th/ntc2014

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          - มหาวิทยาลัยเนชั่น
         
- Nation Multimedia Group
          - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
          - Asia News Network


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับการยอมรับจากบุคลากร และองค์กรต่างๆ

2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรภายนอกต่างๆ ที่นำไปสู่การเซ็นต์ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อไป

3. กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆเห็นพ้องกันต่อแนวทางการพัฒนา LAMPANG U-TOWN  LAMPANG  Gateway to ASEAN 2020

4. ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในเครือเนชั่นกรุ๊ป

 

 

เชิญส่งบทความ (Call for Paper)


- บริหารธุรกิจ
- บริหารการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด : จดหมายเชิญส่งบทความ

 

 

วันที่ที่สำคัญ (Important Dates)


15 ธันวาคม 2556	วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา
20 ธันวาคม 2556	ประกาศผลการพิจารณาบทความ
3 มกราคม 2557	 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์
20 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 กำหนดการลงทะเบียน
24 – 26 มกราคม 2557 Nation University Conference

 

 

หัวข้อการประชุม (Paper Submission)


- บริหารธุรกิจ
- บริหารการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การลงทะเบียน (Registration)


ค่าธรรมเนียม
กรณีลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มกราคม 2557
	- ผู้นำเสนอที่นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ $200
	- ผู้นำเสนอทั่วไป 2,000 บาท
	- ผู้สนใจทั่วไป 1,000 บาท
	- ผู้นำเสนอในเครือข่ายภาคเหนือ 500 บาท
	- นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น 300 บาท
กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 5 มกราคม 2557
	- ผู้นำเสนอที่นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ $250
	- ผู้นำเสนอทั่วไป 2500 บาท

ช่วงเวลาชำระเงิน
	ภายใน 5 มกราคม 2557

 

สถานที่ (Venue)- สถานที่จัดประชุม อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะกรรมการ (Committee)

 

1. คุณสุทธิชัย  		หยุ่น				ประธานที่ปรึกษา
2. คุณอดิศักดิ์   	ลิมปรุ่งพัฒนกิจ			ที่ปรึกษา
3. คุณดวงกมล 		โชตนา				ที่ปรึกษา
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ 	รักอริยะธรรม 			ประธาน
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร  	อาภาศิลป์			กรรมการ
6. คณบดีคณะนิเทศศาสตร์					กรรมการ
7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ					กรรมการ
8. คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์			กรรมการ
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ			 	กรรมการ
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 			กรรมการ		
11. อาจารย์ชินพันธ์		โรจนไพบูลย์  			กรรมการ
12. อาจารย์อดิศักดิ์ 		จำปาทอง			กรรมการ
13. อาจารย์นงลักษณ์		สุวรรณวิชิตกุล			กรรมการ
14. อาจารย์ธวัชชัย		แสนชมภู		     กรรมการ
15. อาจารย์วีระพันธ์		แก้วรัตน์				กรรมการ
16. อาจารย์รัตนาวดี		ลำพาย				กรรมการ
17. นางกานต์		เลิศวิภาภัทร			กรรมการ
18. อาจารย์ ดร.วันชาติ  	นภาศรี				กรรมการและเลขานุการ
19. นางศรีสุดา	เทพแปง				ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Paper / Poster Review Committee)


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1. รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. ดร.ศิรินทร ภู่จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3. ดร.พยัต วุฒิรงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4. รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5. ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 6. ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 7. ดร.ศศิชา วงศ์ไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 8. อาจารย์อัศนีย์ ณ น่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 9. อาจารย์ทันฉลอง รุ่งวิทู ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1. ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. ดร.สมมาตร สนทมิโน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3. ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4. ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5. ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 6. รศ.พนิดา สินสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 7. ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 8. ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 9. ดร.สุดา เนตรสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 10.ดร.สุจิรา หาผล ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1. ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3. ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4. ดร.ถาวร เกียรติไชยากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5. ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 6. ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7. ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 8. ดร.ธรรมพร ตันตรา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 9. ดร.นพวรรณ บุญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10. ผศ.อำนวย อุ่นคำเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 11.ผศ.ดร.โกมณ แพนพา ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 12.ดร.สมเกียรติ อัญชนา ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 13.ดร.วันชาติ นภาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1. ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3. อาจารย์จักรกฤษณ์ เพิ่มพูน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4. อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1. ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. ดร.ดุริยา ฟองมูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3. อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. ดร.อติชาต หาญชาญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 2. ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 

กำหนดการ (Final Program)


กำหนดการสัมมนา LAMPANG 2020 : บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่ วันที่ 24-26 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 08.00-08.50 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว 08.50-09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น 09.00-10.00 น. ประกวดทีมที่ 1-2 10.00-11.00 น. ประกวดทีมที่ 3-4 11.00-12.00 น. ประกวดทีมที่ 5-6 12.30-13.00 น. ประกวดทีมที่ 7 13.00-14.00 น. ประกวดทีมที่ 8-9 14.00-15.00 น. ประกวดทีมที่ 10-11 15.00-16.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัด มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น มอบรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการตัดสิน / ถ่ายรูปหมู่ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 07.00-08.30 น. พิธีทำบุญเนื่องจากคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเนชั่น 08.00-08.45 น. ลงทะเบียน/ชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย 08.45-9.00 น. กล่าวรายงาน โดย ดร.วันชาติ นภาศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น 09.00-12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-17.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ + กำหนดการโดยรายละเอียด วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย สุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 09.15-09.45 น. ปาฐกถาเปิดงาน "มิติใหม่เมืองลำปาง" โดย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฎิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 09.45-10.45 น. Keynote Speech by Dr.Yotaro Morishima, President, Professor, Fukui University of Technology "Challenges of Japanese Universities in the Borderless Era" 10.45-11.15 น. Thailand Investment in Myanmar by Kin Myoe Nyunt 11.15-11.45 น. การเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาไทยสำหรับประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณีและมหาวิทยาลัยเนชั่น โดย ดร.สุจิรา หาผล "Readiness of Thai Students in English Competency for ASEAN Community: A Case Study in Lampang Kanlayanee School and Nation University" 11.45-12.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น และ Fukui University of Technology 12.00-12.15 น. ชมนิทรรศการผลงานวิชาการ (Poster Session) 12.15-13.15 น รับประทานอาหารกลางวัน/บรรเลงดนตรีพื้นเมือง ซะล้อ ซอ ซึง/แฟชั่นโชว์ 13.15-15.00 น. เสวนา เรื่อง วางยุทธศาสตร์เมืองลำปางรับ AEC วิลาวัลย์ ตันรัตนกุล ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ พลฤทธิ์ เศรษฐกำเหนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิชัย รักตะสิงห์ ผอ. ภูมิภาคเอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ กองการตลาดเอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง 15.00-17.00 น. เสวนา "บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่" โดย อนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมการตลาด สาขาเขต 1 บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ชนินทร์ พรหมเพ็ชร ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)จำกัด พนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบดีอาร์ต เซรามิค จำกัด อนุวัตร ภูวเศรษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ดาวน์โหลด (Download)

 

 

-: โครงการ (ภาษาไทย)

-: คู่มือการเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ (ภาษาไทย)

-: ตัวอย่างบทความ และรูปแบบบทความ (ภาษาไทย)

-: การจัดเตรียมต้นฉบับ (ภาษาไทย)

-: เอกสาร Call for paper

-: Invitation Letter

-: แบบฟอร์มลงทะเบียน

-: กำหนดการนำเสนอผลงาน (Technical Program) (PDF)

-: กำหนดการนำเสนอผลงาน (Technical Program)

 

สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist Spots)

 

 

นำเที่ยวลำปาง 3 เส้นทาง

1. https://www.facebook.com/photo.php?v=1378722209029568

2. https://www.facebook.com/photo.php?v=1378641122371010

3. https://www.facebook.com/photo.php?v=1378254349076354

 

ที่พัก (Accommodation)

 

 

โรงแรมเวียงลคอร

โทร. 0-5431-6430-5, 0-5422-4470-1, 0-5422-8095-6

Description: Description: Description: Description: Description: http://images.hotelsthailand.com/hotel-photos/lampang/wienglakor-hotel/pic3-facility.jpg

 

โรงแรมลำปางเวียงทอง

โทร. 0-5422-5801-2, 0-5422-4120, 0-5422 3285, 0-2524-4133-5

 

 

 

การเดินทาง (Transportation)

 

 

1. เครื่องบิน

ท่าอากาศยานลำปาง

โทร.0-5482-1508-14

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok airways)

http://www.bangkokair.com/

โทร. 0-2134-3960

Description: Description: Description: Description: Description: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1013543_1425709290981813_520992250_n.jpg

 

 

2. รถบัส

สถานีขนส่งลำปาง

http://www.transport.co.th/

โทร.0-5422-7410

Description: Description: Description: Description: Description: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1382122_1425705990982143_2012939507_n.jpg

 

3. รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดา

http://www.railway.co.th/home/include/table/time.asp

โทร. 0-5421-7024

Description: Description: Description: Description: Description: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395299_1425703454315730_782631135_n.jpg

 

ติดต่อ (Contact)

 

 

ดร.สุจิรา หาผล กรรมการฝ่ายวิชาการของการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ประเทศไทย
อีเมล : ntc2014@nation.ac.th
โทรศัพท์: (66 54) 265-170 ext.150
แฟกซ์: (66 54) 265-184
เว็บไซต์: http://www.nation.ac.th/ntc2014

 

 

Copyright © 2013 Nation University. All Rights reserved. For more Information or any comment please contact : ntc2014@nation.ac.th