หน้าหลัก
สถานที่
คณะกรรมการ
กำหนดการ
ผู้นำเสนอผลงาน
การเตรียมต้นฉบับ
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก
การเดินทาง
ติดต่อ
Conference 2014
January, 24-26, 2014
Conference 2014
December,13-14, 2014
Download : Proceeding

หลักการและเหตุผล
      พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกหลายประการที่เป็นความท้าทาย อันเป็นผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการอุดมศึกษาไทย อาทิ การบริการการศึกษาข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายนักวิชาการ นักศึกษา และบัณฑิต อีกทั้ง ผลต่อเนื่องจากการรวมกลุ่มของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
      สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศในการแข่งขันการพัฒนาทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
      มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

      มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดให้มีโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2558” ภายใต้กรอบ (Theme) การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้เป็นเวทีประชุมวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างฐานกำลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
     1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาประเทศ
     3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดลำปางเป็นนครแห่งการศึกษา “LAMPANG U – TOWN : การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กำหนดการ
     18 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 - 17.00น.

ติดต่อ
      กองบรรณาธิการทาง research@nation.ac.th
      มหาวิทยาลัยเนชั่น (บางนา)
      1854 ถ.บางนาตราด(กม.4.5) แขวงบางนา
      เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     - มหาวิทยาลัยเนชั่น
     - Nation Multimedia Group
     - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
     - Asia News Network

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      1. เป็นเวทีการเปิดโอกาสที่จะให้ต่างสถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำเสนอผลงาน
      2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรภายนอกต่างๆ