หน้าหลัก
วันที่ ที่สำคัญ
หัวข้อการประชุม
สถานที่
คณะกรรมการ
กำหนดการ
ดาวน์โหลด
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก
การเดินทาง
ติดต่อ
Conference 2016
December, 6, 2016

หลักการและเหตุผล
        พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินงานภายใต้พันธกิจดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการที่เป็นความท้าทาย อันเป็นผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีต่ออุดมศึกษาไทย อาทิ การบริการศึกษาข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายนักวิชาการ นักศึกษาและบัณฑิต อีกทั้ง ผลต่อเนื่องจากการรวมกลุ่มของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความจำเป็นที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าขีดความสามารถให้ประเทศในการแข่งขันการพัฒนาทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาอาจารย์ ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีผลสัมฤทธิผลในการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยเนชั่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นที่สนใจของสังคม การจัดกิจกรรมกีฬาและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2559 นี้ ทั้งสองสถาบันจึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนาทางวิชาการร่วม ประจำปีการศึกษา 2559 (Joint symposium#3) ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เพื่อให้ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
     1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
     2. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ศิษย์เก่า และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาประเทศ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
     คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิเดินทางมาถึงจังหวัดลำปาง และกิจกรรมต้อนรับ
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.
     กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.30 น.
     กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Presentation) และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ห้อง Auditorium อาคารคณะบริหารธุรกิจ

ติดต่อ
     Dr. Sujira Hapol, NTC Academic sub-committee
     Nation University
     444 Vajiravud Damnoeon Road, Prabaht, Muang, Lampang province 52000, Thailand
     E-mail : ntc2014@nation.ac.th
     Phone: (66 54) 265-170 ext.150
     Fax: (66 54) 265-184
     Website: http://www.nation.ac.th/ntc2016

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     - มหาวิทยาลัยเนชั่น
     - Nation Multimedia Group
     - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
     - Asia News Network

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. มหาวิทยาลัยเนชั่นมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านวิชาการและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
     2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรต่างๆ
     3. เกิดความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน เกิดเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องยั่งยืน