Thai  Engl

หน้าหลัก
เชิญส่งบทความ
วันที่ ที่สำคัญ
หัวข้อการประชุม
การลงทะเบียน
สถานที่
คณะกรรมการ
กำหนดการ
ดาวน์โหลด
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก
การเดินทาง
ติดต่อ
Conference 2014
January, 24-26, 2014


Download : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

หลักการและเหตุผล
พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกหลายประการที่เป็นความท้าทาย อันเป็นผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการอุดมศึกษาไทย อาทิ การบริการการศึกษาข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายนักวิชาการ นักศึกษา และบัณฑิต อีกทั้ง ผลต่อเนื่องจากการรวมกลุ่มของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศในการแข่งขันการพัฒนาทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์
การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดให้มีโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2557” ภายใต้กรอบ (Theme) อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ "Local Economy Development" ให้เป็นเวทีประชุมวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างฐานกำลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
     1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาประเทศ
     3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดลำปางเป็นนครแห่งการศึกษา “LAMPANG U – TOWN : Local Economy Development”

กำหนดการ
     27 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา
     28 พฤศจิกายน 2557 ประกาศผลการพิจารณาบทความ
     3 ธันวาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์
          - รูปแบบเอกสารบทความที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ลำปาง
          - แฟ้มบทความ ที่ E - Mail : srisuda_the@nation.ac.th
     1 - 30 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการลงทะเบียน
     13 – 14 ธันวาคม 2557 Nation University Conference
ติดต่อ
     Dr. Sujira Hapol, NTC Academic sub-committee
     Nation University
     444 Vajiravud Damnoeon Road, Prabaht, Muang, Lampang province 52000, Thailand
     E-mail : ntc2014@nation.ac.th
     Phone: (66 54) 265-170 ext.150
     Fax: (66 54) 265-184
     Website: http://www.nation.ac.th/ntc2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     - มหาวิทยาลัยเนชั่น
     - Nation Multimedia Group
     - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
     - Asia News Network

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      1. เป็นเวทีการเปิดโอกาสที่จะให้ต่างสถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำเสนอผลงาน
      2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรภายนอกต่างๆ