หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย |  Login
ประกาศทะเบียน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560 
  2. ปฏิทินการศึกษา 2560 
  3. กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  4. ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2560นศ.ชั้นปีที่1 
  5. ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2560นศ.ชั้นปีที่2 
  6. ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2560นศ.ชั้นปีที่3 
  7. ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2560นศ.ชั้นปีที่4 
  8. กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา รหัส 59,58,57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  9. กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 59,58,57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  10. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  11. คู่มือการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ 
  12. แนวปฏิบัติในการถวายความอาลัยและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
  13. ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination:Computer for Working 
  14. ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบ 
  15. เกณฑ์ภาษาอังกฤษปริญญาตรี 
  16. อัตราค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ 
  17. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  18. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  19. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  20. ตัวอย่างครุยนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  21. ขั้นตอนการดำเนินการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

Total 21 Record 1
       
       
ประกาศการเงิน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่3 
  2. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและค่าสนับสนุนค่าเล่าเรียนรหัส57-59 ภาคเรียนที่1-2560 
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสำหรับนศ.ใหม่รอบที่2 
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสำหรับนศ.ใหม่รอบที่1 
  5. กำหนดการกู้ยืมกยศ.ภาคเรียนที่ 1/2560 (รายเก่า) 
  6. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2560 
  7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและค่าสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับรหัส 56-59 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 
  8. แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสาของนศ.ที่กู้ กยศ. 
  9. ใบสมัครทุนการศึกษา ศูนย์เนชั่นบางนา 
  10. สมุดทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
  11. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 58 
  12. ประกาศหลักเกณฑ์และการพิจารณาการสนับสนุนค่าเล่าเรียน รหัส 57 
  13. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 57 
  14. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 54,55,56 
  15. ดาวน์โหลด Bill Payment 

Total 15 Record 1
       
       
ฝึกวิชาชีพและสหกิจฯ (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศปฏิทินฝึกประสบการณ์/วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 
  2. แบบฟอร์มขอฝึกงาน 
  3. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 58 ปีการศึกษา 2559 
  4. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 57 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัส 58 ปีการศึกษา 2559 
  5. แบบฟอร์มเข้าออกงาน(บันทึกประจำวัน) 
  6. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.Word 
  7. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.PDF 
  8. แบบประเมินพี่เลี้ยงฝึกงาน 
  9. คู่มือฝึกประสบการวิชาชีพ/ฝึกงาน 
  10. หนังสือรับรองการฝึกงาน 
  11. หนังสือตอบรับการฝึกงาน 
  12. แบบฟอร์มขอยกเลิกสถานที่ฝึกงาน 

Total 12 Record 1
       
       
MBA (ป.โท)      
 
  ประกาศ

  1. คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  2. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  3. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
  4. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  5. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 
  6. แบบฟอร์มเสนอวิทยานิพนธ์ 
  7. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ 
  8. แบบรายงานผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  9. แบบขอสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ 
  10. แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
  11. แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
  12. แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
  13. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  14. แบบรายงานผลการประเมินเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  15. แบบขอสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  16. แบบฟอร์มคำร้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงเพื่องานวิจัย 
  17. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
  18. คู่มือเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ 

Total 18 Record 1
       
       
งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศหลักเกณ์ การรายงานตัว และรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 
  2. ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559 
  3. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ณ ลำปาง  
  4. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559 
  5. ประกาศและกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559 
  6. ข้อปฏิบัติและกฏระเบียบในการใช้ห้องชมรม ปีการศึกษา 2558 
  7. ประกาศเรื่องวินัยนักศึกษา ว่าด้วยการเล่นการพนันในสถานศึกษา 
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายนักศึกษา ปี 2558  
  9. ประกาศเรื่องการใช้อาคารสถานที่ 

Total 9 Record 1
       
       


มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา อาคารเนชั่น 1 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260