หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย |  Login
ประกาศทะเบียน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบระบบรับตรงรอบแรก ปีการศึกษ2560 
  2. ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปี2559 
  3. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
  4. คู่มือการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ 
  5. ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกสอบตรง รอบที่ 1 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 
  6. ประกาศปรับกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
  7. แนวปฏิบัติในการถวายความอาลัยและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
  8. ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination:Computer for Working 
  9. ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบ 
  10. คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559 
  11. เกณฑ์ภาษาอังกฤษปริญญาตรี 
  12. อัตราค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ 
  13. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
  14. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  15. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  16. ตัวอย่างครุยนิเทศศาสตรบัณฑิต 

Total 16 Record 1
       
       
ประกาศการเงิน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน นักศึกษาใหม่ รอบ 1 
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทุนการศึกษา 100%และ50% ตลอดปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่1 
  3. กำหนดการขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  4. กำหนดการขอรับทุนการศึกษา 100% และ 50% ตลอดปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  5. กำหนดการขอรับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน รหัส 57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  6. กำหนดการขอรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  7. ประกาศเซ็นสัญญาทุนการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559 
  8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและค่าสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับรหัส 56-59 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 
  9. ประกาศกำหนดการกู้ยืมกองทุน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 
  10. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่2/2559 
  11. แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสาของนศ.ที่กู้ กยศ. 
  12. ใบสมัครทุนการศึกษา ศูนย์เนชั่นบางนา 
  13. สมุดทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
  14. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 58 
  15. ประกาศการสนับสนุนค่าเล่าเรียน รหัส 57 
  16. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 57 
  17. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 54,55,56 
  18. ดาวน์โหลด Bill Payment 

Total 18 Record 1
       
       
ฝึกวิชาชีพและสหกิจฯ (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศปฏิทินฝึกประสบการณ์/วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 
  2. แบบฟอร์มขอฝึกงาน 
  3. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 58 ปีการศึกษา 2559 
  4. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 57 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัส 58 ปีการศึกษา 2559 
  5. แบบฟอร์มเข้าออกงาน(บันทึกประจำวัน) 
  6. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.Word 
  7. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.PDF 
  8. แบบประเมินพี่เลี้ยงฝึกงาน 
  9. คู่มือฝึกประสบการวิชาชีพ/ฝึกงาน 
  10. หนังสือรับรองการฝึกงาน 
  11. หนังสือตอบรับการฝึกงาน 
  12. แบบฟอร์มขอยกเลิกสถานที่ฝึกงาน 

Total 12 Record 1
       
       
MBA (ป.โท)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  2. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
  3. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  4. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 
  5. แบบฟอร์มเสนอวิทยานิพนธ์ 
  6. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ 
  7. แบบรายงานผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  8. แบบขอสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ 
  9. แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
  10. แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
  11. แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
  12. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  13. แบบรายงานผลการประเมินเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  14. แบบขอสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  15. แบบฟอร์มคำร้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงเพื่องานวิจัย 
  16. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
  17. คู่มือเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ 
  18. คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ 

Total 18 Record 1
       
       
งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวฑุต ป.ป.ช. ประจำปี 2017 
  2. รายชื่อชมรมศูนย์เนชั่นบางนา ประจำปีการศึกษา 2559  
  3. ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559 
  4. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ณ ลำปาง  
  5. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559 
  6. ประกาศและกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559 
  7. ข้อปฏิบัติและกฏระเบียบในการใช้ห้องชมรม ปีการศึกษา 2558 
  8. ประกาศเรื่องวินัยนักศึกษา ว่าด้วยการเล่นการพนันในสถานศึกษา 
  9. ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายนักศึกษา ปี 2558  
  10. ประกาศเรื่องการใช้อาคารสถานที่ 

Total 10 Record 1
       
       


มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา อาคารเนชั่น 1 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260