หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย |  Login
ประกาศทะเบียน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. คู่มือการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ 
  2. ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination:Computer for Working 
  3. ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบ 
  4. เกณฑ์ภาษาอังกฤษปริญญาตรี 
  5. อัตราค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ 
  6. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  7. ตัวอย่างครุยนิเทศศาสตรบัณฑิต 

Total 7 Record 1
       
       
ประกาศการเงิน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. กำหนดการกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 
  2. ประกาศผู้ได้รับค่าสนับสนุนค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษารหัส57-60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  3. ใบสมัครขอทุนการศึกษา 
  4. ประกาศกำหนดการขอรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่2/2560 
  5. แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสาของนศ.ที่กู้ กยศ. 
  6. สมุดเก็บทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
  7. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 58 
  8. ประกาศหลักเกณฑ์และการพิจารณาการสนับสนุนค่าเล่าเรียน รหัส 57 
  9. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 57 
  10. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 54,55,56 
  11. ดาวน์โหลด Bill Payment 

Total 11 Record 1
       
       
ฝึกวิชาชีพและสหกิจฯ (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ฯ รหัส 58 และหลักสูตรบริหารธุรกิจฯ รหัส 58-60 ปีการศึกษา 2560 
  2. ประกาศปฏิทินฝึกประสบการณ์/วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 ปีการศึกษา 2560 
  3. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ฯ รหัส 60 ปีการศึกษา 2560 
  4. แบบฟอร์มขอฝึกงาน 
  5. แบบฟอร์มเข้าออกงาน(บันทึกประจำวัน) 
  6. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.Word 
  7. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.PDF 
  8. แบบประเมินพี่เลี้ยงฝึกงาน 
  9. คู่มือฝึกประสบการวิชาชีพ/ฝึกงาน 
  10. หนังสือรับรองการฝึกงาน 
  11. หนังสือตอบรับการฝึกงาน 
  12. แบบฟอร์มขอยกเลิกสถานที่ฝึกงาน 

Total 12 Record 1
       
       
MBA (ป.โท)      
 
  ประกาศ

  1. คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  2. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  3. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
  4. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  5. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 
  6. แบบฟอร์มเสนอวิทยานิพนธ์ 
  7. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ 
  8. แบบรายงานผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  9. แบบขอสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ 
  10. แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
  11. แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
  12. แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
  13. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  14. แบบรายงานผลการประเมินเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  15. แบบขอสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  16. แบบฟอร์มคำร้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงเพื่องานวิจัย 
  17. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
  18. คู่มือเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ 

Total 18 Record 1
       
       
งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศเรื่องการใช้อาคารสถานที่ 

Total 1 Record 1
       
       


มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา อาคารเนชั่น 1 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260