หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย |  Login
ประกาศทะเบียน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา รหัส 59,58,57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  2. กำหนดการลงทะเบียนเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  3. กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 59,58,57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  4. กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  5. ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  6. คู่มือการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ 
  7. ตารางเรียน รหัส 58 ภาคเรียนที่ 2/2559 
  8. ตารางเรียน รหัส 59 ภาคเรียนที่ 2/2559 
  9. ตารางเรียน รหัส 56 ภาคเรียนที่ 2/2559 
  10. ตารางเรียน รหัส 57 ภาคเรียนที่ 2/2559 
  11. ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกสอบตรง รอบที่ 1 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 
  12. ประกาศปรับกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
  13. แนวปฏิบัติในการถวายความอาลัยและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
  14. ประกาศกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 
  15. ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  16. ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination:Computer for Working 
  17. ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบ 
  18. คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559 
  19. เกณฑ์ภาษาอังกฤษปริญญาตรี 
  20. อัตราค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ 
  21. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
  22. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  23. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  24. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  25. ตัวอย่างครุยนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  26. ขั้นตอนการดำเนินการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

Total 26 Record 1
       
       
ประกาศการเงิน (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. กำหนดการกู้ยืมกยศ.ภาคเรียนที่ 1/2560 (รายเก่า) 
  2. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2560 
  3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและค่าสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับรหัส 56-59 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 
  4. ประกาศกำหนดการกู้ยืมกองทุน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 
  5. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่2/2559 
  6. ประกาศกำหนดการขอรับค่าสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับรหัส57 ภาคเรียนที่2/2559 
  7. ประกาศกำหนดการขอรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559 
  8. แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสาของนศ.ที่กู้ กยศ. 
  9. ใบสมัครทุนการศึกษา ศูนย์เนชั่นบางนา 
  10. สมุดทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
  11. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 58 
  12. ประกาศการสนับสนุนค่าเล่าเรียน รหัส 57 
  13. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 57 
  14. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษารหัส 54,55,56 
  15. ดาวน์โหลด Bill Payment 

Total 15 Record 1
       
       
ฝึกวิชาชีพและสหกิจฯ (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศปฏิทินฝึกประสบการณ์/วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 
  2. แบบฟอร์มขอฝึกงาน 
  3. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 58 ปีการศึกษา 2559 
  4. ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 57 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัส 58 ปีการศึกษา 2559 
  5. แบบฟอร์มเข้าออกงาน(บันทึกประจำวัน) 
  6. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.Word 
  7. ตัวอย่างรายงานฝึกประสบการวิชาชีพ.PDF 
  8. แบบประเมินพี่เลี้ยงฝึกงาน 
  9. คู่มือฝึกประสบการวิชาชีพ/ฝึกงาน 
  10. หนังสือรับรองการฝึกงาน 
  11. หนังสือตอบรับการฝึกงาน 
  12. แบบฟอร์มขอยกเลิกสถานที่ฝึกงาน 

Total 12 Record 1
       
       
MBA (ป.โท)      
 
  ประกาศ

  1. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยืม คืน ชุดครุย ปีการศึกษา 2559 
  2. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
  3. ตัวอย่างครุยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  4. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 
  5. แบบฟอร์มเสนอวิทยานิพนธ์ 
  6. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ 
  7. แบบรายงานผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  8. แบบขอสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ 
  9. แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
  10. แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
  11. แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
  12. แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  13. แบบรายงานผลการประเมินเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  14. แบบขอสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  15. แบบฟอร์มคำร้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงเพื่องานวิจัย 
  16. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
  17. คู่มือเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ 
  18. คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ 

Total 18 Record 1
       
       
งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา (ป.ตรี)      
 
  ประกาศ

  1. รายชื่อชมรมศูนย์เนชั่นบางนา ประจำปีการศึกษา 2559  
  2. ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559 
  3. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ณ ลำปาง  
  4. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559 
  5. ประกาศและกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559 
  6. ข้อปฏิบัติและกฏระเบียบในการใช้ห้องชมรม ปีการศึกษา 2558 
  7. ประกาศเรื่องวินัยนักศึกษา ว่าด้วยการเล่นการพนันในสถานศึกษา 
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายนักศึกษา ปี 2558  
  9. ประกาศเรื่องการใช้อาคารสถานที่ 

Total 9 Record 1
       
       


มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา อาคารเนชั่น 1 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260