ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

มาวิทยาลัยเนชั่น
 1. ศ.พิเศษ ชัยเกษม นิติศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากสกอ.
 4. รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากสกอ.
 5. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 10. นายฉัททวุฒิ พีชผล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 11. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง