ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
suthada_mek@nation.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2553 รป.ด. (สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2548 ศศ.ม. (กฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ คณะนิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 บธ.บ. Cum Laude (สาขาการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
  อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยการจัดการและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาลัยนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ฯ (สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
พ.ศ. 2553-2554 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
พ.ศ. 2550-2553 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีพี
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด
ผู้จัดการอาวุธโส – องค์กรธุรกิจสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท เกรนเทรด จำกัด
พ.ศ. 2539 – 2550 ผู้จัดการอาวุธโส – องค์กรธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้น แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2536 – 2538 บรรณาธิการ – การสัมมนา และกิจกรรมพิเศษ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีโอสตารดิจี้ จำกัด (บริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป)ด
พ.ศ. 2535 ผู้ควบคุมการผลิตรายการสารคดี “บ้านเล็กในเมืองใหญ่”