เข้าสู่ระบบรับสมัคร
รหัสประจำตัวประชาชน :

หลักสูตรที่เปิดรับ

ลำปาง

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์ )
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)
   - สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ


บางนา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)


การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทำการจองสิทธ์รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ภายในระหว่างเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
3. หากไม่ติดต่อลงทะเบียนเรียนภายในวันและเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยขอไม่คืนเงินจองสิทธิ์ดังกล่าว

วิธีการชำระเงินจองสิทธิ์และลงทะเบียน
สามารถดาวน์โหลด Bill Payment ในเมนูใบสมัครออนไลน์ สามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาและนำหลักฐานการชำระเงินแบบใบสมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงินจองสิทธิ์ประเภททุนการศึกษา

ลำปาง
   1. ทุน 50% ตลอดหลักสูตร (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-9525110 หรือ 092-7765990)


บางนา
   1. ทุน 100% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (CGPA)* 3.50 - 4.00
   2. ทุน 50% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (CGPA)* 3.25 - 3.49
   3. ทุน 20% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (CGPA)* 3.00 - 3.24
   4. ทุนเด็กดีมีที่เรียน ( 20% ตลอดหลักสูตร) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย มีความประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์
   - ลำปาง : 054 - 820 - 098 - 9
   - บางนา : 02 - 338 - 3777

Nation University
Statistics
27-10-2557
Today
2
Yesterday
4
This Month
89
Last Month
155
This Year
1,190
Last Year
1,856