เข้าสู่ระบบรับสมัคร
รหัสประจำตัวประชาชน :

หลักสูตรที่เปิดรับ

ลำปาง

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์ )
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)
   - สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ


บางนา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)


การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทำการจองสิทธ์รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ภายในระหว่างเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
3. หากไม่ติดต่อลงทะเบียนเรียนภายในวันและเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยขอไม่คืนเงินจองสิทธิ์ดังกล่าว

วิธีการชำระเงินจองสิทธิ์และลงทะเบียน
สามารถดาวน์โหลด Bill Payment ในเมนูใบสมัครออนไลน์ สามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาและนำหลักฐานการชำระเงินแบบใบสมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงินจองสิทธิ์ประเภททุนการศึกษา

ลำปาง

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\regis.php on line 132


บางนา

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\regis.php on line 143


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์
   - ลำปาง : 054 - 820 - 098 - 9
   - บางนา : 02 - 338 - 3777

Nation University
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 12

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 33

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 39

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 45

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 51

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 57

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\regist\pagecount.php on line 63
Statistics
27-10-2557
Today
0
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0