fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่ 2563

ประกาศรับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 2563

             ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่อง รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่  

************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 • อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

                        -  เพศชาย / หญิง

-  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท / เอก /  สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ธนาคารเลือด

    เทคนิคการแพทย์/ภูมิคุ้มกันวิทยา/อณูชีววิทยาทางการแพทย์/ สาธารณสุข /โลหิตวิทยาคลินิก

    และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด การรับบริจาคโลหิต การปลูกถ่ายอวัยวะ

    หรือการเก็บเซลล์ต้นกำเนิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                        - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

 

  

 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ อัตรา และปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติ

    -  เพศชาย / หญิง

    -  สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

    -  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่เทียบ

        เคียงได้กับสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  วิทยาเอ็นโดดอนต์  ทันต 

        กรรมจัดฟัน  ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า  

 

     ๓. อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

        คุณสมบัติ

                    -  เพศชาย / หญิง

                    -  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลสตรี การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาล มารดา ทารก  

                        หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่น แต่ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสูติ

                        กรรม

                    -  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรมโดยเฉพาะห้องคลอด อย่างน้อย ๒ ปี

                    -  มีประสบการณ์การสอนในสาขา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ในสถาบันการศึกษา

                        ทางการพยาบาล อย่างน้อย ๒ ปี

                    - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่เป็นปัจจุบัน

 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

 -  เพศชาย / หญิง

-  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท / เอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ การสอนภาษางกฤษ/ภาษาศาสตร์

-  มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา และประสบการณ์ด้านงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 -  ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่

    ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร

 

 • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน ๓ อัตรา

     คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง

-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

-  มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ    

 

 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

      หลักสูตรบริหารการบินและการขนส่งทางอากาศ จำนวน ๒ อัตรา

       คุณสมบัติ

       -  เพศชาย/หญิง

       -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการบิน, การจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆ ที่

           เกี่ยวข้อง

       -  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน จะ

          ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       -  หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัยด้านธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

          จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 

 • เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานห้องสมุด และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

 เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

 ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 

  ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

 

 

 

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่ 2563
รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด