fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ก.ย. 65

                                          ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

                             เรื่อง รับสมัครอาจารย์ - เจ้าหน้าที่และพนักงาน    

                                     ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ , เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

.  อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๔ อัตรา

     คุณสมบัติ ดังนี้

      -   เพศชาย/หญิง

      -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กับสาขา           
          วิชา เทคนิคการแพทย์
          โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุมัติ   ปริญญาโท จากสภา                  มหาวิทยาลัยแล้ว

       -  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ 

       -  เป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขา

           เทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมี

           ประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำงานเต็มเวลาในสาขานั้น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมี

           ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่

           ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง

           วิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

๒.  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา  

    ๒.๑. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์   

    ๒.๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน  

    ๒.๓. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลจิตเวช  

    ๒.๔. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

     โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย / หญิง
 • มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กันโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • มีผลงานทางวิชาการของตนเองที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี

 

.    เลขานุการ จำนวน ๑ อัตรา  

     คุณสมบัติ

       -   เพศชาย/หญิง

       -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง

       -   มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Adobe Photoshop และการ สืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

       -   มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

       -    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

       -   หากมีประสบการณ์การทํางานทางด้านงานเลขานุการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

.  เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา

      คุณสมบัติ ดังนี้

        -   เพศชาย/หญิง

        -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาชีววิทยา,  จุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

       -   มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       -    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

       -    มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด

       -    สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้
       -    มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

. พนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๒ อัตรา

     คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๕ ปี
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

 เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

    ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

          เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำ    

             ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1.อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 1 ตำแหน่ง
   - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
   - สาขาเคมี, เคมีวิเคราะห์, เคมีฟิสิกส์, เคมีอินทรีย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 1 ตำแหน่ง
   - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
   - สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์ประจำสาขากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 1 ตำแหน่ง
   - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
   - สาขาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


 เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

    ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

          เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำ    

             ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

     ๑.    อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

      ๑.๑ คุณสมบัติ ดังนี้

 •  เพศชาย / หญิง
 • มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่า ทางทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก / สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์/ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก / สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า/ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน/ สาขาวิชาปริทันตวิทยา/ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข/ สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม

            ๑.๒  เงื่อนไขในการสมัครผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ

       เป็นจริง  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่

       ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ

       การบรรจุและแต่งตั้ง และการได้รับการคัดเลือกเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

๑.๓  กําหนดวัน เวลา ในการคัดเลือกตามกําหนดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๑.๔  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยได้รับเงินเดือนตาม

       คุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official