fbpx

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จังหวัดลำปาง”
โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางภายใต้ทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562
โครงการวิจัย เรื่อง “ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาด
ของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง รองรับโครงการ Smart Farmer”

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น

Please publish modules in offcanvas position.