fbpx

งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
Office of Public Relations

NATION UNIVERSITY

 

งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

             มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แนะแนวการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดการสอน และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญาตรี

วิสัยทัศน์
             มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่นกับสาธารณชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการข้อมูล งานวิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ

พันธกิจ
- แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น
- ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น
- จัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- รับผิดชอบการดูแลภาพลักษณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเนชั่น
- มุ่งเน้นกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตแบบเชิงรุก