fbpx

ข่าวความภาคภูมิใจ

การนำเสนอผลงาการจัดการความรู้ (KM) ของคณะและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.ได้จัดประกวด Good Practice ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้นำเสนอโดยตัวแทนคณะ อาจารย์ ชณาลักษณ์  ราชนารินทร์
Image

ข่าวความภาคภูมิใจ

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Technology Licensing Office/University Business Incubator (TLO) ได้มอบอนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1603000697 โดย  อาจารย์ชัญญานุช  แซ่ตั้ง ชื่อการประดิษฐ์ “กรรมวิธีย้อมสีด้วยน้ำแร่” เป็นผลงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ โดยการใช้สารช่วยย้อมจากน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
Image
Image
Image
 
หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัยและแสวงหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่เยาวชน และทุกวัยในการศึกษาเรียนรู้ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส” โดยมีการดำเนินงานที่สร้างโอกาสทางการศึกษา โอกาสการทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ตั้ง พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ใกล้เคียง และเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบริหารจัดการตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official