fbpx
Image

หลักสูตรการบริหารการศึกษา " ไม่กระทบงานประจำ " ตอบโจทย์ ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพฯ

ME.d. การบริหารการศึกษา หลักสูตรแบบใบมีประกอบวิชาชีพฯ 
ขอได้ 3 แบบ (เงื่อนไขเป็นไปตามคุรุสภากำหนด)

✅ ผู้บริหารสถานศึกษา 
✅ ผู้บริหารการศึกษา

✅ ศึกษานิเทศก์
มีสรุปเนื้อหาที่เข้มข้นทุกรายวิชา  

หลักสูตรผ่านการรับรองจากกระทรวง อว 

ระยะเวลาศึกษา

✅ จำนวนหน่วยกิต 42 หน่วยกิต
✅ ระยะเวลาเรียน 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าสมัคร 4,000 บาท

✅ ค่าเทอมผ่อนชำระ 10,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 16 เดือน
✅ ตลอดหลักสูตร 160,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

091-8311969  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
081-9611448 (หลักสูตร M.Ed.)
 Line@