fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ม.ค. 67

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่
************************
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา
๑.๑ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวย ๒ อัตรา
๑.๒ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๓ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กันเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ
- มีประสบการณ์การให้บริการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี และ/หรือประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่ผงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

๒. อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุมัติปริญญาโท/ปริญญาเอก จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

๓. อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย/หญิง
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางทันตแพทยศาสตร์ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตการ และสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม
- คุณสมบัติพิเศษ (หากมี)
- ประสบการณ์การสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๔. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
- สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมได้

๕. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์/พยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง


เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๒. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)


ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่
งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖ ต่อ ๑๒๒